przykładowy kontrakt

Kontrakt między uczniem, nauczycielami uczącymi, pedagogiem szkolnym i rodzicami.

WYCHOWAWCA, PEDAGOG, Nauczyciele uczący przedmiotów: :………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
UCZEŃ:……………………………………………………………………………….
Rodzice ………………………………………

CEL KONTRAKTU: Ułatwienie uczniowi przestrzegania reguł w szkole i klasie.
CZAS REALIZACJI: do końca roku szkolnego 2009/10. + comiesięczna ewaluacja, uwzględniająca poprawę zachowania i wprowadzanie dodatkowych zadań.

ZADANIE 1. Poprawa relacji z kolegami i koleżankami.

Z szacunkiem odnoszę się do kolegów i koleżanek:

 • jestem dla nich miły,
 • grzeczny,
 • uczynny (pomagam, gdy jestem poproszony o pomoc),
 • okazuję sympatię koleżankom w kulturalny sposób.

KONSEKWENCJE:

Agresywne zachowania zadośćuczynienie osobie poszkodowanej (przeprosiny oraz wykonanie pożytecznej rzeczy dla dobra tej osoby, klasy, szkoły) .
Nauczyciel przypomina o kontrakcie, zdecydowane powiedzenie STOP oraz przypomnienie co ma robić, gdy po 3 krotnym przypomnieniu dalej występują zachowania agresywne , o zachowaniu agresywnym będą natychmiast informowani rodzice i zostanie wpisane minus 10 punktów z zachowania.
Inne niekoleżeńskie zachowania- po trzykrotnym przypomnieniu przez nauczyciela jak ma się zachować, gdy dalej występuje niepożądane zachowanie wpis do zeszytu uwag.
Gdy uczeń zachowuje się poprawnie wpis nauczyciela do zeszytu kontaktów, że występowało zachowanie pożądane, ewentualnie zaznaczenie plusa w rubryce dotyczącej zachowania w stosunku do kolegów, sporządzonej przez rodziców. Po skończonej lekcji w czasie której zachowanie w stosunku do kolegów było ok. pochwała ustna nauczyciela w obecności klasy.
Rodzice: – dbają o wyciąganie pozytywnych i negatywnych konsekwencji na podstawie informacji przekazanych przez nauczyciela („OK” lub uwaga)
Opracowują wraz z dzieckiem drzewa decyzyjne dotyczące problemowych sytuacji.
Za określoną ilość pochwał w zeszycie kontaktów – do uzgodnienia ze szkołą i rodzicami, np. : za tydzień bez zachowań agresywnych + 10 punktów za zachowanie, za pomoc kolegom np.: 10 razy w tygodniu 10 punktów dodatnich.

ZADANIE 2. Poprawa funkcjonowania na lekcjach.

Uczeń

 • Uważam na lekcjach.
 • Prowadzę notatki.
 • Przynoszę do szkoły zeszyt do korespondencji i do zadań domowych.
 • W zeszycie do korespondencji i do zadań domowych zapisuję, co jest zadane, co przynieść, przygotować i na kiedy itp.
 • Wykonuję polecenia nauczycieli.

Nauczyciel

Gdy widzi, że uczeń się rozprasza, przypomina o tym co ma robić. Przypomina o robieniu notatek z lekcji, podpisuje kompletną notatkę oraz zapisane zadanie domowe, gdy brak podpisu nauczyciela, notatka niekompletna, gdy brak podpisu pod zadaniem domowym – nic nie jest zadane.

Rodzice:

Codziennie sprawdzają i dopilnowują odrobienia zadań domowych, przynoszenia potrzebnych przyborów (na podstawie informacji w zeszycie zadaniowym), dopilnowują uzupełnienia ewentualnych braków notatek (brak wpisu „OK”, znak”-„)

KONSEKWENCJE:

W przypadku trzykrotnego zwrócenia uwagi przez nauczyciela co uczeń ma robić, pomimo upomnień uczeń otrzyma uwagę wpisaną do zeszytu kontaktów. Gdy po pierwszym przypomnieniu uczeń wraca do pracy pochwała w zeszycie kontaktów. Po uzyskaniu np. 10 pochwał w tygodniu + 5 punktów z zachowania. Podobnie po uzyskaniu np. 10 uwag w tygodniu – 5 punktów z zachowania.

ZADANIE 3. Bezpieczne spędzanie przerw międzylekcyjnych.

Przerwy spędzam w wyznaczonych miejscach z rówieśnikami. – Bezpiecznie spędzam przerwę (spaceruję, rozmawiam, pomagam w bibliotece szkolnej, gram w gry zgodnie z zasadami, spożywam posiłki, korzystam z toalety, przeglądam książki, lub czasopisma, pokazuję je kolegom, czytam, maluję.)

KONSEKWENCJE:

Po trzykrotnym przypomnieniu przez nauczyciela, co masz robić, gdy nie zastosujesz się do polecenia nauczyciela, wpis do zeszytu kontaktu, o nie stosowaniu się do zasad kontraktu z dokładnym opisaniem wydarzeń. Gdy jest to poważne naruszenie zasad bezpieczeństwa – 10 punktów z zachowania. Za tydzień bez poważnego naruszania tych zasad + 10 punktów z zachowania. Także codzienne wpisywanie do zeszytu kontaktów informacji , gdzie nie było naruszonych zasad bezpieczeństwa na przerwach pozytywnych wpisów, że było ok. Na koniec dnia chwalenie w obecności klasy, za pozytywne zachowanie na przerwach.

Rodzice:

– za codzienny wpis zadań domowych, potrzebnych przyborów oraz terminów sprawdzianów i zakresu materiału – dostęp do komputera do 1 h dziennie

 • za każdy wpis na Librusie lub w zeszycie zadaniowym („OK”) oznaczający pozytywne zachowanie – plus 1 błękitny kryształek na klocki (klocki Lego do 30 zł.) 1 kryształek=1 zł
 • za dobre zachowanie w ciągu całego tygodnia (5 x „OK) – wyjście na 1 h na basen w sobotę lub niedzielę lub spacer z rodzicami
 • za pełne i czytelne notatki z każdej lekcji (potwierdzone „haczykiem” pod notatką) – plus 2 pkt na TV (2 pkt=10 min. TV na ulubiony program w danym dniu)
 • za dodatkową pochwałę pisemną nauczyciela – bonus: plus 30 min. dodatkowej gry na komputerze lub oglądania TV.

Zobowiązanie:
Uczeń, data, podpis: …………………………………………………………………………..

Wychowawca klasy, data, podpis: ……………………………………………………………………………
Nauczyciele przedmiotów: data, podpisy: ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Pedagog, data, podpis: ……………………………………………………………………………

Rodzice, data, podpis: ……………………………………………………………………………

Rodzice, pedagog szkolny i ewentualnie wychowawca klasy ustalają 1 spotkanie w tygodniu, celem omówienia oddziaływania kontraktu i wprowadzenia ewentualnych zmian.

Dodaj komentarz