Wskazania do pracy z uczniem z nadpobudliwością psychoruchową

Przygotowane przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w Katowicach.

1. Ustalenie i funkcjonowanie hierarchii w szkole – częste przypominanie o tym uczniom.
2. Uzyskanie informacji o problemach i formach pomocy dla uczniów z nadpobudliwością.
3. Okazywanie uczniom szacunku, akceptacji i cierpliwości.
4. Akceptowanie ucznia, lecz nie jego zachowań.
5. Indywidualizacja pracy i stała bezpośrednia praca z uczniem.
6. Zapewnienie uczniowi miejsca w pierwszej ławce, blisko nauczyciela, uczeń powinien siedzieć sam lub z bardzo spokojnym uczniem.
7. Poznanie indywidualnych stylów uczenia się wśród wszystkich uczniów w klasie i dobranie odpowiednich technik do głównych stylów występujących w klasie.
8. Rozpoczynanie zajęć lekcyjnych od ćwiczeń odprężających, a następnie kinestetycznych.
9. Opracowanie wspólnie z uczniem systemu zasad, reguł i związanych z nim nagród i konsekwencji, system nagród i konsekwencji powinien być zrozumiały dla ucznia.
10. Umieszczanie aktualnie obowiązujących zasad w formie graficznej na widocznym dla ucznia miejscu w klasie.
11. Stałe przypominanie uczniowi o zasadach.
12. Korzystanie w czasie lekcji z pomocy ucznia nadpobudliwego w wykonywaniu prostych czynności.
13. Dostosowanie tempa pracy do możliwości ucznia.
14. Ograniczenie ilości bodźców dochodzących do ucznia.
15. Zastosowanie metod, które skutecznie skupiają uwagę ucznia, na tym, co w danej chwili uważamy za najważniejsze(np. poprzez wyróżnianie najważniejszych informacji – podczas przekazywania zagadnienia, zaznaczenie fragmentu słowami – sygnałem: uwaga, ważne, podkreślenie innym kolorem, używanie pomocy wizualnych).
16. Stosowanie odpowiedniego systemu komunikacji: proste, krótkie zwroty, słowa-symbole stosowane często w celu lepszej koncentracji uwagi, lub polecenia rozpoczęcia czynności przez ucznia.
17. Przedstawienie na początku lekcji planu, kolejności poszczególnych etapów, w przypadku zmiany poinformowanie o tym.
18. Włączenie ucznia do aktywnego udziału w lekcji.
19. Wyznaczenie uczniowi konkretnego celu i podzielenie zadania na mniejsze możliwe do zrealizowania etapy.
20. Udzielanie uczniowi komunikatów zwrotnych dotyczących zachowania i wykonywanego zadania.
21. Pomaganie uczniowi w skupieniu się na wykonywaniu jednej czynności.
22. Wydawanie uczniowi na raz tylko jednego polecenia.
23. Skracanie zadań poprzez dzielenie ich na mniejsze zadania cząstkowe.
24. Zadawanie mniejszej partii materiału na raz.
25. Prezentowanie materiału na konkretnych przykładach, zanim zostanie podane bardziej ogólne twierdzenie.
26. Sprawdzanie, czy uczniowie rozumieją słowa używane do prezentowania nowego materiału.
27. Formułowanie informacji dotyczącej pracy domowej w jasny i przejrzysty sposób.
28. Zmniejszenie ilości materiału przepisywanego z tablicy lub z książek.
29. Zachęcanie ucznia do pytań i komentarzy.
30. Przed rozpoczęciem wykonywania zadania poproszenie ucznia, aby powtórzył polecenie.
31. Sprawdzanie w trakcie i pod koniec lekcji, czy uczeń zdążył wszystko zanotować, czy zapisał, co ma zrobić w domu, co przynieść na następny dzień do szkoły, termin sprawdzianu itp.
32. Staranie się pobudzać zainteresowania ucznia i angażować go w bardzo konkretne działania.
33. Często przypominać, że istnieją reguły, dopiero po kilku przypomnieniach stosować konsekwencje.
34. Pomaganie uczniowi w planowaniu swojej pracy.
35. W razie trudności proponowanie uczniowi alternatywne rozwiązywanie zadania.
36. Motywowanie do uczenia się, uwzględniając:
– nabywanie wiedzy i umiejętności w konkretnej dziedzinie oraz poznanie, jak można to robić szybciej lepiej i łatwiej.
– rozwijanie ogólnej umiejętności myślenia, czyli jak stosować te same, lub pokrewne koncepcje w różnych dziedzinach.
– rozwijanie indywidualnych umiejętności i postaw, tak aby można je było łatwo zastosować w różnych działaniach.
37. W programie nauczania uwzględnianie przede wszystkim:
– doskonalenie umiejętności życiowych.
– szacunek dla siebie i rozwój osobisty.
– rozwijanie konkretnych zdolności naukowych, fizycznych, artystycznych.
– Nauczanie, jak się uczyć.
38. Stosowanie zasady, że uczeń łatwiej zapamiętuje nowy, ciekawy, zwięźle przekazany materiał.
39. Dbanie o poprawę analizy słuchowej i wzrokowej poprzez stymulację polisensoryczną, wielokrotne powtarzanie ćwiczeń, modyfikowanie poszczególnych zadań i ćwiczeń, korzystanie z nowych ciekawych technik.
40. W klasach I – III pozwalanie uczniowi na uzgodnione formy aktywności fizycznej, staranie się o przyciąganie jego uwagi..
41. Przewidywanie, kiedy nastąpi niepożądane impulsywne zachowanie i powstrzymywanie ucznia przed wykonaniem takiej czynności, mówiąc jednocześnie o następstwach i konsekwencjach.
42. Staranie się, o wprowadzenie nowych technik dotyczących zapamiętywania.
43. Szukanie i przekazywanie uczniowi możliwych do zaakceptowania przez otoczenie form rozładowania nadpobudliwości, złości lub agresji.
44. Dokonywanie specjalnej modyfikacji ćwiczeń i zadań.
45. Skracanie zadania poprzez dzielenie go na mniejsze zadania cząstkowe oraz skracanie prac domowych do mniejszej ilości zadań.
46. Stosowanie specjalnych metod podczas sprawdzania wiadomości (dzielenie dłuższych sprawdzianów na części, wydłużenie czasu odpowiedzi, przypominanie o sprawdzaniu).
47. Chwalenie ucznia przynajmniej jeden raz dziennie.

Dodaj komentarz